1. سويه مورد نظر بايد به روش كشت خطي، در پليت حاوي محيط كشت جامد كشت داده شده و حتما كلني تك داشته باشد. حداقل دو پليت بايد ارسال گردد.

2. در صورت كشت سويه در فالكون ، حداقل 2 فالكون مورد نياز است. 

3. براي جلوگيري از خشك شدن محيط و آلودگي، درب فالكون و يا پليت را با پارافيلم ببنديد.

4. بر روي پليت و يا فالكون بايد نام نام سويه، تاريخ كشت و نام فرد متقاضي يادداشت شود. 

5. كشت هاي ارسالي بايد تازه باشند.

6. از پذيرش هر گونه پليت يا فالكون مشكوك به آلودگي ، كهنه و يا داراي شرايط نامناسب از جمله آب افتاده و غيره معذوريم.

فرم اهدا میکروارگانیسم  (راهنمای تکمیل فرم دسترسی سویه های اهدایی "لطفا مطالب تایپ شوند و از کپی پیست مطالب خودداری نمایید"