کارگاه PCR و الكتروفورز
سرفصل ها :

  • اصول كلي واكنش PCR و مراحل آن
  • تكثير و پليمريزاسيون ژن مورد نظر با كمك انجام واكنش PCR
  • بهينه سازي PCR
  • اصول ژل الكتروفورز
  •  نحوه انجام الكتروفورز افقي
  • آناليز نتايج حاصل از ژل الكتروفورز با استفاده از دستگاه uv Box

شهريه به ازای هر نفر : سی هزار تومان
تعداد ساعت   3:00

جهت کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی برای زمان شرکت در دوره های دانش آموزی با شماره  88525386  تماس حاصل نموده و یا برای ثبت نام اینجا کلیک کنید.

 

 

کارگاه آشنایی با دنیای میکروارگانیسمها
سرفصل ها:
آشنایی با دنیای میکروارگانیسم ها ( قارچ ، جلبک ، مخمر ، باکتری )
مطالعه میکروسکوپی و ماکروسکوپی میکروبها
روشهای کشت میکروارگانیسمها
معرفی کاربردهای بیوتکنولوژیک و صنعتی میکروراگانیسمها
نحوه برگزاری:  دو روزه در 8 ساعت
(تئوری و عملی)
شهریه به ازای هر نفر: سی هزار تومان

جهت کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی برای زمان شرکت در دوره های دانش آموزی با شماره  88525386  تماس حاصل نموده و یا برای ثبت نام اینجا کلیک کنید.

 

کارگاه آشنایی با مفاهیم کشت سلول
سرفصل ها:
کاربردهای کشت سلول
آشنایی با تجهیزات کشت سلول
انواع کشت سلول
رده های سلولهای انسانی و جانوری
نحوه برگزاری:  یک روز در 4 ساعت
(تئوری و عملی)
شهریه به ازای هر نفر: بیست و پنج هزار تومان

جهت کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی برای زمان شرکت در دوره های دانش آموزی با شماره  88525386  تماس حاصل نموده و یا برای ثبت نام اینجا کلیک کنید.

 

کارگاه مبانی کشت بافت گیاهی
سرفصل ها:
آشنایی با مبانی کشت بافت گیاهی
كاربرد بیوتکنولوژی در تکثیر گیاهان درون شیشه
فرمولاسیون، تهیه استوک، بافر و محیط کشت
تهیه ریزنمونه و کشت درون شیشه
آشنایی با وسایل و محیط کشت آزمایشگاه کشت بافت
نحوه برگزاری:  یک روزه در 5 ساعت
(تئوری و عملی)
شهریه به ازای هر نفر: سی هزار تومان

جهت کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی برای زمان شرکت در دوره های دانش آموزی با شماره  88525386  تماس حاصل نموده و یا برای ثبت نام اینجا کلیک کنید.

 

کارگاه آشنایی با اصول و مبانی تکنیکهای مولکولی
سرفصل ها:
آشنایی با استخراج DNA
استخراج DNA از خون
تهیه ژل الکتروفورز و بارگذاری DNA
نحوه برگزاری:  یک روزه در 3 ساعت و 30 دقیقه( تئوری و عملی)


شهریه به ازای هر نفر: سی هزار تومان


کارگاه تکنیک های کاربردی کار با حیوانات آزمایشگاهی 

سرفصل ها:

رفتار شناسی موش آزمایشگاهی

فیزیولوژی و آناتومی موش آزمایشگاهی

روشهای مقید کردن/روشهای جابجایی/روشهای تزریق دارو و خونگیری

بیهوشی

روشهای جراحی عمومی برروی موش آزمایشگاهی

نحوه برگزاری: یک روزه در 4 ساعت (تئوری و عملی)

شهریه به ازای هر نفر: سی هزار تومان

جهت کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی برای زمان شرکت در دوره های دانش آموزی با شماره  88525386  تماس حاصل نموده و یا برای ثبت نام اینجا کلیک کنید.

 

کارگاه آشنایی با سلولهای بنیادی 

سرفصل ها:

     سلول بنیادی و ویژگی آن
     تقسیم بندی سلول های بنیادی
     سلول درماني
     عوارض سلول‏های بنیادی در درمان
     کشت سلول‏ (تئوری- عملی)

نحوه برگزاری: یک روزه در 3  ساعت ( تئوری و عملی)

شهریه به ازای هر نفر: سی هزار تومان

جهت کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی برای زمان شرکت در دوره های دانش آموزی با شماره  88525386  تماس حاصل نموده و یا برای ثبت نام اینجا کلیک کنید.

 

 کارگاه سنجش میزان اثر سمیت موادو بررسی تکثیر و قدرت حیات سلولی به روش MTT

      سرفصل ها :

 آشنايي با روشهاي سنجش ميزان اثر سميت مواد و بررسي تكثير سلولي 

 اصول كلي كشت سلول

تعيين تعداد بهينه سلولها و رسم منحني استاندارد 

روش انجام آزمايش MTT و آناليز داده ها

انجام تمامي مراحل توسط دانش آموز

نحوه برگزاری: دو  روزه   ( تئوری و عملی)

شهریه به ازای هر نفر: چهل  هزار تومان

پيش نياز: آشنايي با كشت سلولهاي انساني و جانوري

جهت کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی برای زمان شرکت در دوره های دانش آموزی با شماره  88525386  تماس حاصل نموده و یا برای ثبت نام اینجا کلیک کنید.

 

 

تصاویر دوره های دانش آموزی برگزار شده