1. بررسی میوز و ناهنجاری های میوزی (کد خدمت PB-407)
   شرح خدمت: مطالعه مراحل مختلف تقسیم جنسی در بساک گیاهان گلدار با روش اسکواش
   شرایط ارسال نمونه: جوانه های گلی جوان بایستی در فیکساتیو مناسب تثبیت شده و سپس در الکل 70 درصد نگهداری شوند.
   نحوه پاسخ دهی به خدمت: مکتوب و مصور


2.  بررسی میتوزی و تهیه کاریوتیپ (کد خدمت PB-408)
   شرح خدمت: بررسی مراحل مختلف تقسیم میتوز با روش اسکواش
   شرایط ارسال نمونه: بذرهای رسیده و یا ریشه هایی که مراحل پیش تیمار و تثبیت را گذرانده باشند.
   نحوه پاسخ دهی به خدمت: مکتوب و مصور
  


3. بررسی با روش C-banding (کد خدمت PB-409)
   شرح خدمت: بررسی باندهای مختلف کروموزومی جهت شناسایی حذف یا اضافه شدن های ژنی
   شرایط ارسال نمونه: بذرهای رسیده و یا ریشه هایی که مراحل پیش تیمار و تثبیت را گذرانده باشند.
   نحوه پاسخ دهی به خدمت: مکتوب و مصور
 


جهت سفارش اینجا کلیک کنید

تماس با اداره خدمات تخصصی: جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 02634762467 تماس حاصل نموده و یا با پست های الکترونیک sales@ibrc.ir و ibrc.sales@gmail.com مکاتبه نمایید.