1. اندازه گیری فعالیت آنتی اکسیدانی غیر آنزیمی به روش DPPH (کد خدمت PB-415)
   شرح خدمت: روش DPPH
   شرایط ارسال نمونه: نمونه گیاهی
   نحوه پاسخ دهی به خدمت: مکتوب
 2. اندازه گیری فعالیت آنتی اکسیدانی غیر آنزیمی به روش FRAP (کد خدمت PB-416)
   شرح خدمت: روش FRAP
   شرایط ارسال نمونه: نمونه گیاهی
   نحوه پاسخ دهی به خدمت: مکتوب
 4. اندازه گیری فعالیت آنتی اکسیدانی آنزیمی (آنزیم پراکسیداز) (کد خدمت PB-418)
   شرح خدمت: آنزیم پراکسیداز
   شرایط ارسال نمونه: گیاه تازه
   نحوه پاسخ دهی به خدمت: مکتوب
  5. اندازه گیری فعالیت آنتی اکسیدانی آنزیمی (آنزیم کاتالاز) (کد خدمت PB-419)
   شرح خدمت: آنزیم کاتالاز
   شرایط ارسال نمونه: گیاه تازه
   نحوه پاسخ دهی به خدمت: مکتوب
 6. اندازه گیری فعالیت آنتی اکسیدانی آنزیمی (آنزیم سوپراکسید دسموتاز) (کد خدمت PB-420)
   شرح خدمت: آنزیم سوپر اکسید دسموتاز
   شرایط ارسال نمونه: گیاه تازه
   نحوه پاسخ دهی به خدمت: مکتوب
  7. اندازه گیری فنول کل (کد خدمت PB-421)
   شرح خدمت: اندازه گیری فنول کل
   شرایط ارسال نمونه: گیاه تازه
   نحوه پاسخ دهی به خدمت: مکتوب
  8. آنالیز فیتوشیمیایی با استفاده از دستگاه HPLC به روش Reverse phase (کد خدمت PB-422)
   شرح خدمت: روش Reverse phase
   شرایط ارسال نمونه: عصاره متانولی
   نحوه پاسخ دهی به خدمت: مکتوب
  11. استخراج اسانس و عصاره از گیاهان (تهیه اسانس با کلونجر) (کد خدمت PB-425)
   شرح خدمت: تهیه اسانس با کلونجر
   شرایط ارسال نمونه: گیاه به صورت پودر شده
   نحوه پاسخ دهی به خدمت: اسانس
  12. استخراج اسانس و عصاره از گیاهان (تهیه عصاره و تغلیظ با Rotary evaporator) (کد خدمت PB-426)
   شرح خدمت: تهیه عصاره و تغلیظ با Rotary evaporator
   شرایط ارسال نمونه: گیاه به صورت پودر شده
   نحوه پاسخ دهی به خدمت: عصاره
  13. ارائه اسانس و عصاره از گیاهان (اسانس 100 میکرولیتر) (کد خدمت PB-427)
   شرح خدمت: اسانس (100 میکرولیتر)
   شرایط ارسال نمونه: تهيه با استفاده از دستگاه كلونجر
   نحوه پاسخ دهی به خدمت: اسانس
  14. ارائه اسانس و عصاره از گیاهان (عصاره 5 میلی لیتر) (کد خدمت PB-428)
   شرح خدمت: عصاره  ( 5 میلی لیتر)
   شرایط ارسال نمونه: تهيه عصاره با متانول و تغليظ با استفاده از دستگاه Rotary evaporator
   نحوه پاسخ دهی به خدمت: عصاره
  15. الکتروفورز  SDS-PAGE با ژل بزرگ (کد خدمت PB-429)
   شرح خدمت: SDS-PAGE
   شرایط ارسال نمونه: استخراج با بافرهای مربوطه
   نحوه پاسخ دهی به خدمت:
ژل الکتروفورز و عکس ژل
  16. الکتروفورز SDS-PAGE با ژل کوچک (کد خدمت PB-430)
   شرح خدمت: SDS-PAGE
   شرایط ارسال نمونه: استخراج با بافرهای مربوطه
   نحوه پاسخ دهی به خدمت: ژل الکتروفورز و عکس ژل
  17. الکتروفورز PAGE با ژل بزرگ (کد خدمت PB-431)
   شرح خدمت: PAGE
   شرایط ارسال نمونه: استخراج با بافرهای مربوطه
   نحوه پاسخ دهی به خدمت: ژل الکتروفورز و عکس ژل
 18. الکتروفورز PAGE با ژل کوچک (کد خدمت PB-432)
   شرح خدمت: PAGE
   شرایط ارسال نمونه: استخراج با بافرهای مربوطه
   نحوه پاسخ دهی به خدمت: ژل الکتروفورز و عکس ژل
  19. الکتروفورز زایموگرام (کد خدمت PB-433)
   شرح خدمت: زایموگرام
   شرایط ارسال نمونه: استخراج با بافرهای مربوطه
   نحوه پاسخ دهی به خدمت: ژل الکتروفورز و عکس ژل
 20. اندازه گیری پروتئین کل (کد خدمت PB-434)
   شرح خدمت: بررسی میزان پروتئین کل در نمونه های مختلف گیاهی و غیر گیاهی
   شرایط ارسال نمونه: پروتئین نمونه ها استخراج شده باشد
   نحوه پاسخ دهی به خدمت:  بصورت اعلام غلظت ( در قالب اکسل )
  


21. ارائه  پودر خشک اندام های مختلف گیاهی
   شرح خدمت: نمونه گیاهی خشک شده
   شرایط ارسال نمونه: -
   نحوه پاسخ دهی به خدمت:  پودر خشک گیاهی 
  

 


 

22. اندازه گیری فلاونوئید کل
   شرح خدمت: اندازه گیری فلاونوئید کل
   شرایط ارسال نمونه: نمونه گیاهی
   نحوه پاسخ دهی به خدمت:  مکتوب در قالب فایل اکسل 
  


جهت سفارش اینجا کلیک کنید

تماس با اداره خدمات تخصصی: جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 02692108964 و 02692108981 تماس حاصل نموده و یا با پست های الکترونیک sales@ibrc.ir و ibrc.sales@gmail.com مکاتبه نمایید.