دوره تشخيص مايكوپلاسما به روش Multiplex PCR

اهداف: روشMultiplex PCR، گونه های متداول مایکوپلاسما در کشت سلول

سرفصلها:

      آشنایی با تئوری روش های مولکولی سریع تشخیص مایکوپلاسمااز نمونه ژنومی
      آشنایی عملی با روش استخراج ژنوم به منظور تشخیص
      آشنایی عملی با روش تشخیص آلودگی مایکوپلاسما به روش multiplex PCR
      آشنایی با الکتروفورز و چگونگی آنالیز نتایج

شهریه: سیصد هزار تومان

ساعات آموزش: 2 ساعت تئوری و 12 ساعت عملی در دو روز 

پیش نیاز: دانش پایه در علوم زیستی

جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید.