کارگاه آموزشی آنالیز توالی و فیلوژنی مولکولی میکروارگانیسمها (پروکاریوتها، قارچها و ریزجلبکها)

سرفصل ها:

  • شروع کار با فایل خام توالی های زیستی و خطاشناسی
  • آشنایی با پایگاه های داده های Genbank,EzTaxon,Fusarium Mlst,CBS,q-bank
  • روشها و ابزارهای آنالیز توالی (آنالیز شباهت در Blastو رسم درخت و ...)
  • آموزش روشهای Sequence Alignment و خطاشناسی آن
  • ابزار های موجود در نرم افزارهای Bioedit,MEGA,CLCMainWorkbenchو Geneiousبرای بهینه سازی Alignment
  • شناسایی مولکولی و آنالیز توالی با مقایسه داده های یک ژن با روش چند ژنی MLSA,MLST
  • آموزش روشهای  بیوانفورماتیک کاربردی در شناسایی و فیلوژنی
  • کسب مهارتهای حرفه ای رسم درخت فیلوژنی با انواع روشهاو خطا شناسی انها


ساعات آموزش: 2 روز (تئوری و عملی)

پیش نیاز :دانش پایه در زمینه بیولوژی مولکولی

شهریه: 200 هزار تومان

تاریخ برگزاری: 1 و 2 اردیبهشت95

مدرس: مسلم پاپی زاده

جهت ثبت نام اینجا کلیک نموده و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02692108963 تماس حاصل نمایید.