توجه: جهت دریافت فرم درخواست هر یک از خدمات ذیل اینجا کلیک کنید.

شرایط تحویل نمونه: دو عدد پلیت کشت فعال تازه و خالص


1- جداسازی و خالص سازی سویه از منابع غذایی و/یا تخمیری  (کد خدمت:PRB01

 


 

2- شناسایی نسبی فنوتیپی میکروارگانیسم های جدا شده از منابع غذایی و /یا تخمیری (کد خدمت: PRB02) 

 


 

3- شناسایی کامل فنوتیپی میکروارگانیسم های جدا شده از منابع غذایی و /یا تخمیری (کد خدمت: PRB03) 

 


 

4- شناسایی مولکولی ژن 16S rRNA  میکروارگانیسم های جدا شده از منابع غذایی و/یا تخمیری با روش کلونینگ (کد خدمت: PRB04)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

5- شناسایی جدایه های پروبیوتیکی و لبنی بر اساس تعیین توالی ژنrpoB  (کد خدمت: PRB05

 

 


 

6- گروه بندی لاکتیک اسید باکتری ها با روش MLSA براساس تعیین توالی ژنrpoB  (کد خدمت: PRB06)  - بر اساس تعداد متغیر است

 


 

7- گروه بندی کامل لاکتیک اسید باکتری ها با روش های ژنتیکی (تفکیک در حد گونه و بیوتایپ) (کد خدمت: PRB07- (قیمت: بر اساس تکرار متغیر است )

 


 

8- بررسی توان پروبیوتیکی لاکتیک اسید باکتری ها (کد خدمت: PRB08

 

 


 

9- بررسی اثر سلامت بخشی لاکتیک اسید باکتری ها (کد خدمت: PRB09

 


 

10- شمارش کلی میکروارگانیسم ها در مواد غذایی و /یا تخمیری (کد خدمت: PRB10) 

 

 

 


 

11- نگهداری دایم ایمن سویه های فراسودمند (کد خدمت: PRB11)


12- اتصال به سلول های اپیتلیال دستگاه گوارش