توجه: جهت دریافت فرم درخواست هر یک از خدمات ذیل اینجا کلیک کنید.

شرایط تحویل نمونه: دو عدد پلیت کشت فعال تازه و خالص


1- جداسازی و خالص سازی سویه از منابع غذایی و/یا تخمیری  (کد خدمت:PRB01- (قیمت: ششصد هزار تومان)


2- شناسایی نسبی فنوتیپی میکروارگانیسم های جدا شده از منابع غذایی و /یا تخمیری (کد خدمت: PRB02) - (قیمت: یک میلیون تومان)


3- شناسایی کامل فنوتیپی میکروارگانیسم های جدا شده از منابع غذایی و /یا تخمیری (کد خدمت: PRB03) - (قیمت: دو میلیون تومان)

 


4- شناسایی مولکولی ژن 16S rRNA  میکروارگانیسم های جدا شده از منابع غذایی و/یا تخمیری با روش کلونینگ (کد خدمت: PRB04) - (قیمت: یک میلیون تومان)

 


5- شناسایی جدایه های پروبیوتیکی و لبنی بر اساس تعیین توالی ژنrpoB  (کد خدمت: PRB05) - (قیمت: ششصد هزار تومان)


6- گروه بندی لاکتیک اسید باکتری ها با روش MLSA براساس تعیین توالی ژنrpoB  (کد خدمت: PRB06)  - بر اساس تعداد متغیر است


7- گروه بندی کامل لاکتیک اسید باکتری ها با روش های ژنتیکی (تفکیک در حد گونه و بیوتایپ) (کد خدمت: PRB07- (قیمت: بر اساس تکرار متغیر است )


8- بررسی توان پروبیوتیکی لاکتیک اسید باکتری ها (کد خدمت: PRB08- (قیمت: هشتصد هزار تومان)


9- بررسی اثر سلامت بخشی لاکتیک اسید باکتری ها (کد خدمت: PRB09- (قیمت: ششصد هزار تومان)


10- شمارش کلی میکروارگانیسم ها در مواد غذایی و /یا تخمیری (کد خدمت: PRB10) - (قیمت: دویست هزار تومان)


11- نگهداری دایم ایمن سویه های فراسودمند (کد خدمت: PRB11)