ذخیره سازی وآماده سازی ژرم پلاسم :

علیرضا دولتیاری ( دانشجوی دکتری تخصصی  سیستماتیک گیاهی )

dolatyari@ibrc.ir

هرباریوم وشناسایی تاکسونومیکی :

علیرضا دولتیاری ( دانشجوی دکتری تخصصی  سیستماتیک گیاهی )

dolatyari@ibrc.ir

امیر طالبی ( دانشجوی دکتری تخصصی  سیستماتیک گیاهی )

خدیجه نژادفلاح ( کارشناس زیست شناسی )

 نگهداری گیاهان در شرایط گلخانه ومزرعه :

حیدر نسترنی (
دانشجوی کارشناسی گیاهان دارویی  )

نگهداری درون شیشه ای وذخیره سازی فراسرد : 

الیاس آریاکیا ( دانشجوی دکتری تخصصی علوم باغباني - عضو هیئت علمی (مدیر داخلی
)

aryakia@ibrc.ir

مریم موسیوند ( کارشناس ارشد منابع طبیعی - اکولوژی و جنگل شناسی )

کیان حضرتی ( کارشناس ارشد بیوتکنولوژی )

آزیتا آریا کیا ( کارشناس تولیدات گیاهی )

آنالیز فیتوشیمی :

زینب فرهمند رحیم آبادی ( دانشجوی کارشناسی ارشد  گیاهان دارویی )

farahmand@ibrc.ir

ارزیابی مولکولی وسیتوژنتیکی :

سیده مائده فیض بخش ( کارشناس ارشد بیوتکنولوژی )

مشاورین علمی :

محمد رضا نقوی ( دکتری تخصصی اصلاح نباتات - بیوتکنولوژی )

naghavi@ibrc.ir

حسین غفوری استیار ( دکتری تخصصی بیوشیمی )