یکی از مشکلات اساسی در کاربرد و کشت نمونه های سلولی، خطر آلودگی آنها است. بانک سلولهای انسانی و جانوری نمونه های مختلف سلولی ، محیط کشت و دیگر مواد مورد استفاده در کشت و نگهداری سلولها را از نظر آلودگی های متداول و مهم  با روشهای استاندارد بانک سلول مورد بررسی قرار می دهد . این موارد شامل بررسی آلودگی های قارچی و باکتریایی در محیط کشت سلول و نیز در محیطهای اختصاصی میکروبی، بررسی آلودگی به ویروسهای خطرناک ومتداول در جمعیتهای انسانی و در ذخایر سلولی با روش  PCRو نیز بررسی آلودگی به مایکوپلاسما است. از بین میکروارگانیسمها ی یاد شده مايكوپلاسماها از اهمیت ویژه ای برخوردارند زیرا آنها در همه مکانها و حتی بدن کارکنان آزمایشگاه و وسایل حضور دارند و به راحتی نمونه های سلولی را آلوده می کنند  اما  برخلاف باکتریها و قارچها ،حتي در آلودگي شديد  هم علامت مشخصي در محيط كشت يا زير ميكروسكوپ ايجاد نمي‌كنند، بنابراين اغلب بدون استفاده از روش‌هاي مناسب، آلودگي به آنها قابل تشخيص نيست. مايكوپلاسماها آثار فراواني بر روي عملكرد و خصوصيات سلولي نظير ميزان رشد و تكثير، قطعه قطعه شدن DNA، تغييرات كروموزومي، تغيير متابوليسم، تغيير پاسخ‌هاي ايمني، تغيير فعاليت ويروس‌ها در سلول‌هاي يوكاريوتي، تغيير غشاء سلولي، تغيير الگوي آنزيمي و...دارند. چنین تغييراتي نتايج آزمايش‌ها  را غير قابل اطمينان و سلول‌ها را براي هر کاربردی غير قابل استفاده مي نمايد. به همین دلیل بررسی آلودگی به مایکوپلاسما به صورت دوره ای و مرتب توصیه شده است. در روند ذخیره سلول ها در بانک های سلولینیز، به صورت استاندارد، در مراحل ورود، تکثیر و ذخیره سلول ها، برای کنترل کیفیت آنها آزمایش های مربوط به تشخیص مایکوپلاسما صورت می پذیرد. با توجه به اهمیت ویژه این امر، سنجش آلودگی احتمالی در نمونه های مورداستفاده در تحقیقات، درمان و تولیدات زیست فنآوری نیز به امری متداول تبدیل گشته است. 
 تاکنون روشهای مختلفی برای این امر مورد استفاده قرار گرفته است که سه نوع از این روشها متداول تر هستند  که از نظر سرعت انجام، هزینه و دقت با هم متفاوتند. این سه روش شامل کشت در محیطهای میکروبی اختصاصی، روش PCR و نیز رنگ آمیزی DNA با رنگ فلوروکروم اختصاصی و مشاهده با میکروسکوپ فلورسانت هستند. برای اطمینان باید حداقل دو روش با هم استفاده شود که توصیه می شود همیشه یکی از این روشها کشت در محیطهای میکروبی اختصاصی باشد. ویژگی های این روشها در جدول زیر مقایسه شده است:
مقایسه روش های متداول تشخیص مایکوپلاسما
خصوصیات روش
نام روش
تعداد گونه های مایکوپلاسمای مورد تشخیص
دقت
سرعت انجام
PCR
بیشتر گونه ها
کم تا متوسط
48 ساعت
رنگ آمیزی DNA
همه گونه ها
متوسط
بسته به شرایط 10-2 روز
کشت اختصاصی
بیشتر گونه ها
زیاد
4-3 هفته
   

در روش کشت اختصاصی در محیطهای میکروبی غنی شده و انتخابی با شرایط نگهداری خاص، انتخاب مثبت و رشد بهینه مایکوپلاسماها انجام می پذیرد. تنها Mycoplasma hyorhinis در شرایط کشت در محیطهای اختصاصی میکروبی به خوبی رشد نمی کند.
روش PCR   مورد استفاده یک نوع Multiplex PCR  است که قابلیت تشخیص بیش از صد و پنجاه نوع مایکوپلاسما، شامل انواع متداول در آلودگی کشتهای سلولی  و نوع   Mycoplasma hyorhinis را دارا است. بر این اساس کیت سنجش آلودگی با روش PCR نیز توسط بانک سلولهای انسانی و جانوری تهیه و عرضه می گردد.  

نمونه نتیجه بررسی آلودگی کشت سلولی به مایکوپلاسما با روش رنگ آمیزی DNA 

در هر دو عکس هسته سلولها که حاوی DNA است با رنگ آبی درخشان قابل شناسایی است. در عکس سمت راست نقاط درخشان پراکنده در سیتوپلاسم و هسته نشاندهنده وجود آلودگی مایکوپلاسمایی است. در حالی که این حالت در عکس سمت چپ دیده نمی شود.

لازم به ذکر است که ارائه این خدمات برای موارد تحقیقاتی است و با توجه به تفاوت روشهای استاندارد برای موارد درمانی و نیز صنعتی خاص، می توانید با بانک سلولهای انسانی و جانوری تماس بگیرید. 

خدمات تشخیص آلودگی: