1. استخراج DNA از انواع نمونه های زیستی ( کد خدمت MD-201 ) -  فرم درخواست ( دانلود )

   شرح خدمت: استخراج DNA از انواع نمونه ها برای انواع تحقیقات مولکولی با بهترین کیفیت و بیشترین کمیت (حداقل 20 نمونه)
   نحوه پاسخ دهی: ارسال DNA استخراج شده به همراه نتایج کنترل کمی و کیفی (الکتروفورز- اسپکتروفتومتری)
    


2. استخراج DNA از نمونه های گیاهان دارویی دارای متابولیت های ثانویه بالا (حداقل 10 نمونه) - فرم درخواست

   نحوه پاسخ دهی:
نمونه استخراج شده
   

3. ريبوتايپينگ باکتری ها و آرکئی ها آنالیز ژن 16S rRNA  با استفاده از کلونینگ محصول PCR ( کد خدمت MD-203 ) - فرم درخواست ( دانلود )

   شرح خدمت: شامل استخراج PCR – DNA و کلونينگ و توالی يابی دوطرفه
   نحوه پاسخ دهی:
داده ها و اطلاعات
   

4. ریبوتایپینگ قارچها، مخمرها ( کد خدمت MD-204 ) - فرم درخواست
   شرح خدمت: شامل استخراج PCR – DNA و کلونينگ و توالی يابی دوطرفه
   نحوه پاسخ دهی:
داده ها و اطلاعات
  

5. فیلوژنی مولکولی گیاهان با استفاده از نشانگرهای مبتنی بر توالی یابی مانند جایگاهrDNA در هسته ( ITS و ETS ) و جایگاه های کلروپلاستی ( کد خدمت MD-205 ) - فرم درخواست

   شرح خدمت: انجام آزمایشات انگشت نگاری انواع نمونه های گیاهی با مارکرهای مولکول  ITSو ETS و آنالیز داده های حاصل بر حسب خواست متقاضی و ارائه نتیجه نهایی
   نحوه پاسخ دهی:
داده ها و اطلاعات
   هزینه: دویست و هشتاد هزار تومان به ازای هر جایگاه و هر نمونه ( هزینه ذکر شده فقط جهت انجام آنالیز مولکولی تا مرحله دستیابی به توالی DNA میباشد و شامل آنالیز داده ها نمی شود. )


6.  طبقه بندي مولکولي گياهان و جانوران با استفاده از نشانگرهاي SSR ( کد خدمت MD-206 ) - فرم درخواست
   شرح خدمت: انجام آزمايشات انگشت نگاري انواع نمونه هاي گياهي با مارکرهاي مولکولي SSR و آناليز داده هاي حاصل بر حسب خواست متقاضي و ارائه نتيجه نهايي
   نحوه پاسخ دهی:
داده ها و اطلاعات

  

7. فیلوژنی مولکولی جانوران ( DNA Barcoding ) با استفاده از نشانگر مبتنی بر توالی یابی CO1 ( کد خدمت MD-207 ) - فرم درخواست


   شرح خدمت: انجام آزمایشات انگشت نگاری انواع نمونه های جانوری با مارکرهای مولکولی مربوطه و آنالیز داده های حاصل بر حسب خواست متقاضی و ارائه نتیجه نهایی
   نحوه پاسخ دهی: ا
طلاعات و نتایج

   


8. کلونينگ ژنهاي عملکردی پروکاریوتی و يوکاريوتي در وکتورهای درخواستی به منظور بررسی بیان ژن و انتقال ژن ( کد خدمت MD-208 ) - فرم درخواست

   شرح خدمت: شامل طراحي و سنتز پرايمر- استخراج RNA – سنتز cDNA و کلونينگ و تعيين توالي ژن
   نحوه پاسخ دهی: ارسال وکتور نوترکیب با ژن مورد نظر
  

9. انجام PCR از DNA استخراج شده انواع نمونه های زیستی ( کد خدمت MD-209 ) - فرم درخواست (دانلود)

   شرح خدمت: انجام PCR از DNA استخراج شده انواع نمونه های زیستی
   نحوه پاسخ دهی: حسب خواست متقاضی اطلاعات PCR، عکس ژل الکتروفورز آگارز و یا تیوب محصول PCR
  


10. آناليز نتايج حاصل از توالي يابي ( کد خدمت MD-210 ) - فرم درخواست - ( دانلود )

   شرح خدمت: ويرايش توالي و حذف نوکلئوتيدهاي اضافي، تطابق با پايگاه هاي اطلاعاتي و ارائه نتايج
   نحوه پاسخ دهی: -
   هزینه: بیست و پنج هزار تومان


11. آناليز ساختاري توالي اسيد آمينه اي ( کد خدمت MD-211 )

   شرح خدمت: با استفاده از ابزارهاي بيوانفورماتيکي ساختارهاي پروتئيني، خصوصيات فيزيکوشيميايي و خانواده هاي پروتئيني تعيين مي شود.
   نحوه پاسخ دهی: -
   

12. آناليز داده های حاصل از فیلوژنی مولکولی  (توالی DNA) بر اساس روشهای MP , ML , BI با استفاده از نرم افزارهای PAUP , MrBayes 

   نحوه پاسخ دهی: اطلاعات و نتایج
   

جهت دانلود راهنمای ارسال نمونه اینجا کلیک کنید

تماس با اداره خدمات تخصصی: جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88525382 تماس حاصل نموده و یا با پست الکترونیک sales@ibrc.ir مکاتبه نمایید.

   دانلود : Sample Submission Guideline.pdf           حجم فایل 169 KB