عنوان خدمت: صدورگواهي كيفيت محيط هاي كشت آماده جامد برای باکتری ها و قارچ ها

شرح خدمت: این خدمت برای بررسی کیفیت محیط کشت های آماده جامد از لحاظ چگونگی رشد میکروارگانیسم های استاندارد روی محیط کشت ارائه می شود.

شرايط پذيرش نمونه:

-          محیط کشت های آماده باید تازه باشد.

-          محیط کشت استاندارد آن موجود باشد.

-          میکروارگانیسم های استاندارد آن در کاتالوگ بانک میکروارگانیسم ها موجود باشد (درصورت عدم وجود، مشتری باید میکروارگانیسم های مورد نظر را در اختیار بانک قرار دهد).

-          میکروارگانیسم های استاندارد بی هوازی مطلق نباشند.

زمان انجام خدمت: سه هفته تا یک ماه