طرح های خاتمه یافته:

1- جمع آوري، شناسایی و ارزیابی فیتوشیمیایی و مولکولی گونه هاي جنس آرتمیزیاي ایران
2- شناسایی و ذخیره سازی ژنوم باکتری Nesterenkonia sp strain F تولید کننده آمیلاز و باکتری Oceanimonas G-KH22 تولید کننده پلی هیدروکسی بوتیرات
3- راه اندازی روشهای تشخیص آلودگی مایکوپلاسمایی به دو روش کشت و مولکولی
4- تعیین اولویت های بانک سلولهای انسانی و جانوری مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران برای برنامه پنج ساله اول
5- جداسازی، شناسایی و ذخیره سازی آرکي هاي نمک دوست درياچه نمک آران و بيدگل  (فاز 1 پروژه آرکی های ایران)
6- شناسایی و ذخیره سازی باکتری های نمکدوست جدا شده از گرمسار و قم در ایران
7- راه اندازی بانک DNA و استقرار سیستم ذخیره DNA از نمونه های شناسنامه دار
8- طراحی و ساخت وکتورهای کلروپلاستی به منظور تولید پروتئین های دارویی و نوترکیب در گیاه
9- تولید، نگهداری، ارزیابی صفات و ذخیره کشت سلولی اولیه از ماهی آزاد دریای خزر
10- ایجاد رده سلولی و بانک ژن اسب کاسپین (اسبچه خزر) به منظور حفظ و ثبت ذخائر ژنتیکی جانوری کشور
11- تولید مجموعه سلول های شتر دوکوهانه به منظور حفظ ذخایر ژنتیکی دامی کشور
12- ایجاد رده سلولی و بانک ژنی بز مرخز به منظور حفظ و ثبت ذخایر ژنتیکی جانوری کشور
13- جداسازی، شناسایی و ذخیره سازی میکروارگانیسمهای بومی دریاچه ارومیه