فهرست دوره های فن آموزی بانک سلول های انسانی و جانوری
دوره مباني كشت سلول
دوره کشت سلولی پیشرفته
دوره بانك سلول هاي انساني و جانوري
سنجش میزان اثر سمیت مواد و بررسی تکثیر و قدرت حیات سلولی به روش MTT
دوره روشهای جداسازی سلولها: جداسازی سلولها به روش مغناطیسی
Real time PCR
دوره تشخيص آلودگي مايكوپلاسمايي در كشت سلول و روشهای پیشگیری
دوره تشخيص آلودگي مايكوپلاسما در كشت سلول به روش كشت مستقيم ميكربي
دوره تشخيص آلودگی مايكوپلاسما به روش رنگ آ ميزي DNA
دوره تشخيص مايكوپلاسما به روش Multiplex PCR
دوره تشخيص و تاييد گونه هاي جانوري به روش Multiplex PCR
دوره ناميراسازي لنفوسيتهاي انساني با استفاده از EBV
اصول سیتوژنتیک
اصول سیتوژنتیک بالینی
تکنیک سیتوژنتیک برای رده های سلولی
دوره فن آموزی الکتروفورز پروتئین به روش SDS-PAGE و وسترن بلات
دوره تعيين هويت، تست انساب و ژنوتايپينگ نمونه هاي انساني و جانوري