دکتر سید مجید تولیت ابولحسنی
سرپرست مرکز


زهرا ابراهیمی
زهرا ابراهیمی
مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی 

دکتر رضا آذربایجانی
دکتر رضا آذربایجانی
 سرپرست معاونت علمي و فني

مانا مرعشی پور
مانا مرعشی پور
مدیر اداره آموزشدکتر پروانه فرزانه

دکتر پروانه فرزانه
مدیر بانک سلولهای انسانی و جانوری
محسن رضایی
سرپرست اداره خدمات تخصصی

سجاد صاریخان
سرپرست بانک مولکولی

دکتر محمد علی آموزگار

دکتر محمدعلی آموزگار
مدیر بانک میکروارگانیسمها