دکتر سید مجید تولیت ابولحسنی
سرپرست مرکز


زهرا ابراهیمی
زهرا ابراهیمی
مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی 

دکتر مرتضی حسینی توسل
معاون پشتیبانی

مانا مرعشی پور
مانا مرعشی پور
مدیر اداره آموزش

منصوره فرهنگ نیا
منصوره فرهنگ نیا
مدیر اداره پژوهش

دکتر پروانه فرزانه

دکتر پروانه فرزانه
مدیر بانک سلولهای انسانی و جانوری
محسن رضایی
محسن رضایی
سرپرست اداره خدمات تخصصی

سجاد صاریخان
سرپرست بانک مولکولی

دکتر محمد علی آموزگار

دکتر محمدعلی آموزگار
مدیر بانک میکروارگانیسمها