حوزه ریاست

دکتر سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی
دکتر سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی
رییس مرکز
زهرا ابراهیمی
زهرا ابراهیمی
مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی

 دکتر پروانه فرزانه
دکتر پروانه فرزانه
مدیر بانک سلولهای انسانی و جانوری
دکتر محمد علی آموزگار
دکتر محمد علی آموزگار
مدیر بانک میکروارگانیسمها


معاونت پشتیبانی 

سید ابراهیم احمدی
سید ابراهیم احمدی
معاون پشتیبانی

روح الله آهون بر
روح الله آهون بر
مدیر اطلاع رسانی و کتابخانه
سرپرست اداره خدمات تخصصی


معاونت علمی و فنی

مانا مرعشی پور
مانا مرعشی پور
سرپرست اداره آموزش
منصوره فرهنگ نیا
منصوره فرهنگ نیا
مدیر اداره پژوهش