دکتر سید مجید تولیت ابولحسنی
سرپرست مرکز


زهرا ابراهیمی
زهرا ابراهیمی
مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی مانا مرعشی پور
مانا مرعشی پور
مدیر اداره آموزش

منصوره فرهنگ نیا
منصوره فرهنگ نیا
مدیر اداره پژوهش

دکتر پروانه فرزانه

دکتر پروانه فرزانه
مدیر بانک سلولهای انسانی و جانوری
محسن رضایی
محسن رضایی
سرپرست اداره خدمات تخصصی

سجاد صاریخان
سرپرست بانک مولکولی

دکتر محمد علی آموزگار

دکتر محمدعلی آموزگار
مدیر بانک میکروارگانیسمها