اداره پژوهشی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در جهت توسعه تحقیقات در حوزه علوم زیستی و مطالعات ذخایر ژنتیکی عملکرد خود را در قالب فعالیتهای اجرایی، آموزشی و مشاوره ای در این مرکز به انجام می رساند.

رویکرد مهم این اداره نظارت بر پروژه ها و طرح های کلان ملی و بین المللی، تعریف شده در چهاربخش گیاهی، انسانی و جانوری، میکروارگانیسم ها و مولکولی است. همچنین تحقیق و توسعه در حوزه های مذکور از دیگر اهداف این اداره می باشد.

در حال حاضر بیش از 40 پژوهشگر با فعالیت خود در بانک های زیستی این مرکز کارنامه پژوهشی این واحد را فعال ساخته اند. 

فعالیت های اداره امور پژوهشی:

1- فعالیت های اجرایی

  • اداره پژوهشی در حوزه معاونت علمی و فنی به منظور اجرای موارد ذیل فعالیت می نماید:
  • تهيه و تنظيم برنامه ها و طرح هاي لازم در زمينه فعاليت پژوهشي با توجه به نيازها و اولويتها و ارائه آنها به معاون علمی و فنی برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم در جهت تقويت و تشويق روحيه پژوهش در زمينه هاي علمي اجراي همايشها، كنفرانسها و ديگر نشستهاي علمي كوشش در جهت رفع مشكلات اعضاي هيئت علمي، کارشناسان و دانشجويان به منظور تسهيل امر پژوهش در زمينه-هاي مختلف تنظيم قراردادهاي پژوهشي
  • پيگيري اجراي طرحهاي پژوهشي
  • ارزيابي روند پيشرفت كمي و كيفي طرحها و ارائه گزارش به مراجع ذيربط
  • همكاري در تهيه و تنظيم آئين نامه ها و دستورالعمل هاي لازم در زمينه امور پژوهشي و ارائه آنها به مراجع مربوطه
  • اجراي فعاليت هاي مربوط به كرسي هاي نقد و نظريه پردازي، نهضت نرم افزاري و توليد علم
  • معرفي آثار توليد شده اعضاي هيات علمي و دانشجويان به سایر نهادها و جشنواره ها و . . .
  • اجراي دوره هاي كوتاه مدت پژوهشي، مثل كارگروه ها، دوره هاي كارورزي و مهارت هاي پژوهشي
  • ايجاد بانك اطلاعات علمي و پژوهشي، به منظور ايجاد تسهيلات در امر پژوهش
  • تهيه گزارش عملكرد در زمينه تحقق برنامه‌هاي معاونت پژوهشي به صورت فصلي و سالانه

2- فعالیت های مشاوره ای

کلیه طرح ها، پروژه ها و پایان نامه های مقاطع تحصیلات تکمیلی که در این مرکز اجرا می گردد، توسط این اداره از نظر متدولوژی و آماری مشاوره می شوند. 

چارت سازمانی اداره پژوهشی

   مدیر اداره پژوهشی

   کارشناس برنامه ریزی پژوهشی

   کارشناس نیازسنجی و پروژه یابی

   کارشناس پژوهشی

   کمک کارشناس پژوهشی