مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران کارآموز می پذیرد:

 

در راستای گسترش خدمات آموزشی، مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران کارآموز می پذیرد. با توجه به درخواست های مکرر دانشجویان جهت گذراندن دوره های کارآموزی، امکان گذراندن دوره در این مرکز فراهم شد.

مراحل استفاده از خدمت کارآموزی به شرح ذیل است:

1.       انتخاب تکنیک هایی که دانشجو تمایل به کسب تجربه دارد.

2.       تکمیل فرم درخواست توسط متقاضی

3.       بررسی فرم درخواست توسط مرکز و اعلام زمان شروع کار و هزینه به دانشجو

4.       واریز وجه و ارائه معرفی نامه از دانشگاه توسط دانشجو

5.       گذراندن دوره کارآموزی

6.       صدور نامه تاییدیه پایان کارآموزی برای دانشگاه

 

تکمیل فرم ثبت نام