جهت سفارش DNA ژنومی سویه های میکروبی و گونه های گیاهی، کد نمونه (IBRC NUMBER) را از لیست نمونه های مربوطه برداشته و در فرم درخواست قید کنید. سپس فرم تکمیل شده را به ibrc.sales@gmail.com  ارسال کنید.