کارگاه های ستاد
کارگاه الکتروفورز پروتئین به روش SDS-PAGE و وسترن بلات
کارگاه کشت سلول های انسانی و جانوری
سیتوژنتیک گیاهی
كلكسيون هاي میكربي: آموزش روش هاي نگهداري طولاني مدت ميكروارگانيسم ها
آموزش راه اندازی استارت آپ و تبدیل ایده خلاقانه به کسب و کار
کارگاه اصول و مبانی تکنیک های کشت بافت گياهي
اصول سیتوژنتیک بالینی
مهندسی ژنتیک و کلونینگ
کارگاه آموزش حرفه ای PCR و طراحی پرایمر
کارگاه تولید پروتئین نوترکیب در سیستمهای باکتریایی
کارگاه بیوانفورماتیک
روشهای تشخیص آلودگی مایکوپلاسما و پیشگیری از آن
تکنیکهای سنجش توان آنتی اکسیدانی ( آنزیمی و غیر آنزیمی )
کارگاه آموزشي نرم افزار R
سنجش میزان اثر سمیت مواد و بررسی تکثیر و قدرت حیات سلولی به روش MTT
تولید رده های لنفوبلاستوئیدی
تکنیکهای مولکولی پیشرفته
جداسازی سلول ها به روش مغناطیسی
زبان های خارجی
روش های شناسایی مولکولی میکروارگانیسم ها (پروکاریوت)
كارگاه اصول Next generation sequencing ( نسل دوم و نسل سوم )
مهارتهای شناسایی مولکولی میکروارگانیسمها (یوکاریوت)
کارگاه آموزشی تئوری و عملی Real-Time PCR
سیستماتیک مولکولی (فیلوژنی) با استفاده از رویکردهاي Likelihood و Bayes
مبانی تکنیکهای مولکولی: آموزش pcr و استخراج DNA و RNA
ترفندها و اصول لازم در ردیف خوانی توالیها
کارگاه کار با حیوانات آزمایشگاهی
کارگاه نگارش مقاله و چاپ در ژورنال های بین المللی
Molecular Docking: protein- Ligand Interaction
تکنیکهای کاربردی مقدماتی در آزمایشگاه تشخیص طبی
تکنیکهای کاربردی پیشرفته در آزمایشگاه تشخیص طبی
نسل جديد تعيين توالي Next Generation Sequensing
آشنایی با اصول الایزا و انواع آن
آمار زیستی و SPSS
زبان آزمایشگاهی و علوم زیستی
کارگاه روش تحقیق در علوم زیستی
بلوغ آزمایشگاهی تخمک در موش (IVM)
جراحی های تخصصی علوم تولید مثل برروی موش کوچک آزمایشگاهی
روشهای طراحی و ساخت محیط های کشت عمومی و تخصصی سلول، بافت ،گامت و جنین
اصول ایمنی و روش کار با تجهیزات کاربردی و استراتژیک آزمایشگاه تحقیقاتی
کار با حیوانات کوچک آزمایشگاهی درحوزه پژوهش های جنین شناسی
كارگاه آناليز توالي و رسم درخت فيلوژني با استفاده از نرم افزار MEGA
کارگاه اصول ایمنی در آزمایشگاه های علوم زیستی (GLP)
طراحي آزمايش براي بهينه سازي فرآيند به روش سطح پاسخ RSM
کارگاه عملی آموزش و ساخت gRNA به منظور خاموشی ژن و ویرایش ژن در سلولها
آشنايي با محلول سازي در آزمايشگاه
اصول آناليز كمي داده هاي متاژنوم توصيفي با پكيج QIIME2
کارگاه فلوسايتومتري: اصول، آناليز داده ها و كاربردها
كارگاه آموزشي تربيت نيروي پذيرش و جوابدهي در آزمايشگاه تشخيص طبي
زبان های خارجی ( انگلیسی آلمانی فرانسوی ترکیه ای )