متقاضیان محترم خدمات تخصصی مرکز اعم از اعضای هیات علمی ، دانشجویان ، دکتری ، کارشناسی ارشد و کارشناسی و ... که در خواست استفاده از تخفیف شبکه آزمایشگاه را دارند، خواهشمند است در فرم یا ایمیل ارسالی، در خواست استفاده از تخفیف را قید فرمایند .
متقاضیان محترم میتوانند جهت اطلاعات بیشتر به سایت labsnet.ir مراجعه و یا فایل راهنما را مطالعه نمایند.
 

کشت بافت گیاهی (جزئیات بیشتر ...)
   بهینه سازی دستورالعمل تکثیر گیاه (گیاهان معلوم، گیاهان با سابقه کار پژوهشی)
   بهینه سازی دستورالعمل تکثیر گیاه (گیاهان مجهول، گیاهان بدون سابقه کار پژوهشی)
   ریزازدیادی گیاهان چوبی (تکثیر نمونه آماده به تعداد حداقل100 عدد)
   ریزازدیادی گیاهان علفی (تکثیر نمونه آماده به تعداد حداقل100عدد)

   بهینه سازی دستورالعمل نگهداری در شرایط فرا سرد (برای هر گونه گیاهی)
   نگهداری نمونه آماده در شرایط فراسرد/هر سال

سیتوژنتیک
   بررسی میوز و ناهنجاری های میوزی

   بررسی میتوزی و تهیه کاریوتیپ
   بررسی با روش C-banding
 

هرباریوم
 بررسی فلوریستیکی مناطق حفاظت شده و غیر حفاظت شده (جمع آوری نمونه هرباریومی، شناسایی و تهیه نقشه پراکنش از منطقه مورد نظر)
شناسایی نمونه های گیاهی 


فیتوشیمیایی (جزئیات بیشتر ...)
    اندازه گیری فعالیت آنتی اکسیدانی غیر آنزیمی به روش DPPH
    اندازه گیری فعالیت آنتی اکسیدانی غیر آنزیمی به روش FRAP
    اندازه گیری فعالیت آنتی اکسیدانی آنزیمی (آنزیم پراکسیداز)
    اندازه گیری فعالیت آنتی اکسیدانی آنزیمی (آنزیم کاتالاز)
    اندازه گیری فعالیت آنتی اکسیدانی آنزیمی (آنزیم سوپراکسید دسموتاز)
    اندازه گیری فنول کل
    آنالیز فیتوشیمیایی با استفاده از دستگاه HPLC به روش Reverse phase
    استخراج اسانس و عصاره از گیاهان (تهیه اسانس با کلونجر)
    استخراج اسانس و عصاره از گیاهان (تهیه عصاره و تغلیظ با Rotary evaporator)
    ارائه اسانس و عصاره از گیاهان (اسانس 100 میکرولیتر)
    ارائه اسانس و عصاره از گیاهان (عصاره 5 میلی لیتر)
    الکتروفورز  SDS-PAGEبا ژل بزرگ
    الکتروفورز SDS-PAGE با ژل کوچک
    الکتروفورز PAGE با ژل بزرگ
    الکتروفورز PAGE با ژل کوچک
    الکتروفورز زایموگرام
    اندازه گیری پروتئین کل

جهت دریافت فرم سفارش اینجا کلیک کنید