مطالعه کروموزومهای انسانی یا جانوری یکی از آزمایشهای اساسی برای شناسایی و تایید هویت سلول ها با تعیین گونه موجوداست. همچنین بررسی انواع اختلالات تعدادی و ساختاری کروموزومها در بررسی اثر سمیت ژنتیکی، بررسی طبیعی بودن کروموزومهای جنینی قبل از تولد، طبیعی یا سرطانی بودن برخی از سلواها و ...کاربرد دارد. این کیت و دستورالعمل همراه آن، وسیله ای آسان برای به دست آوردن کروموزوم¬های متافازی از سلولها در شرایط آزمایشگاهی و بررسی آنها است .

جهت دانلود فرم سفارش اینجا کلیک کنید.