اندازه گيري قابليت زيستي (Viability) و تزايد سلولي (Cell proliferation) اساس بسياري از روش هاي بررسي پاسخ سلولي به عوامل خارجی را تشكيل مي دهد. آزمایش MTT یک روش رنگ سنجی است که بر اساس احیا شدن و شکسته شدن کریستال های زرد رنگ تترازولیومMTT (3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-Diphenyltetrazolium Bromide ) به وسیله آنزیم سوکسینات دهیدروژناز میتوکندریایی سلول های زنده و تشکیل کریستال های ارغوانی رنگ فورمازان انجام می شود. در این روش بر خلاف سایر روش ها، مراحل شستشو و جمع آوری سلول که اغلب باعث از دست رفتن تعدادی از سلول ها و افزایش خطای کار می شوند، حذف شده اند و تمام مراحل آزمایش از ابتدای کشت سلولی تا قرائت با فتومتر، در یک میکروپلیت انجام می شوند لذا تکرار پذیری، دقت و حساسیت آزمایش بالا است. در حال حاضر احياء نمك تترازوليوم روشی مطمئن و کم هزینه، براي تخمین تكثير سلولي در شرایط خاص و تجزيه و تحليل اثر سمی مواد، بر روی سلول ها است.
مزایای کیت عبارتند از:

  • آنالیز آسان و سریع
  • ارائه دستورالعمل مشروح و مفید به همراه کیت


اين كيت جنبه تحقيقاتي داشته و براي موارد تشخيصي مناسب نيست.

( فرم سفارش)

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88525387 تماس حاصل نمایید.