بازدید از هرباریوم مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

هرباریوم بانک گیاهی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران بیش از 8000 نمونه گیاهی را شامل می شود. در حال حاضر کلکسیون تقریبا کاملی از جنس های Allium و Artemisia در این هرباریوم نگهداری می شود. به علاوه از تیره های عمدتا دارویی مثل Lamiaceae و Apiaceae نمونه برداری نسبتا مناسبی صورت گرفته است. تمامی این نمونه ها با مراجعه به رویشگاه طبیعی گیاهان و با رعایت اصول و روش های جمع آوری و خشک کردن گیاهان جمع آوری  شده اند. به علاوه تعدادی از منابع گیاه شناسی و امکانات مورد نیاز برای شناسایی فلور کشورمان در این هرباریوم موجود است. درمجموع هرباریوم بانک گیاهی مکان مناسبی به منظور شناسایی گیاهان و انجام مطالعات تاکسونومیکی تکمیلی است. محققان گرامی می توانند روزهای یکشنبه و سه شنبه هر هفته از این هرباریوم بازدید کنند. قبل از مراجعه جهت هماهنگی و ارائه خدمات مناسب لازم است که فرم بازدید تکمیل و ارسال شود.

 

زمان بازدید روزهای یکشنبه و سه شنبه هر هفته


ثبت نام از طریق تکمیل فرم ثبت نام