بانک DNA مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران جهت تسهیل دسترسی محققان و پژوهشگران در داخل کشور به ماده ژنتیکی انواع نمونه های زیستی ذخیره شده در بانکهای سه گانه این مرکز اعم از نمونه های گیاهی، میکروارگانیسم ها و سلولهای انسانی و جانوری با استخراج DNA از این نمونه ها و نگهداری بلند مدت آنها تحت شرایط استاندارد بانکهای DNA بین المللی، راه اندازی شده و آماده ارائه نمونه های مذکور به جامعه تحقیقاتی کشور می باشد.
خلوص و کیفیت نمونه های DNA ذخیره شده در بانک DNA از لحاظ قابلیت تکثیر و واکنشهای آنزیمی مورد آزمون قرار گرفته و در مقادیر و کمیت های مناسب برای انواع آزمایشات مولکولی پایین دستی مانند انواع PCR، واکنشهای آنزیمی و غیره ارائه می گردد.
استخراج DNA از همه نمونه های موجود در مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در صورت درخواست متقاضیان محترم و هماهنگی با بانک DNA قابل انجام است.
در صورت نیاز متقاضیان محترم به مقدار و یا غلظت بیشتری از DNA های موجود در بانک، ارائه DNA با کمیت مورد نیاز از طریق هماهنگی با بانک DNA صورت می پذیرد.

همچنین این مرکز برخی از  وکتورها و میزبانهای موردنیاز پژوهشگران را نیز گردآوری نموده و در اختیار مراکز تحقیقاتی قرار می دهد.

بانک وکتور و میزبان

جهت دسترسي به DNA ژنومي سويه هاي ميكروبي و گونه هاي گياهي IBRC Number نمونه مورد نظر را از بانك مربوطه برداشت نمونه  و در فرم درخواست قيد فرماييد.
جهت دانلود فرم سسفارش اینجا کلیک کرده و فرم تكميل شده را به آدرس ibrc.sales@gmail.com و یا sales@ibrc.ir ارسال نمایید.