عنوان دوره:SPSSمقدماتی 

سرفصلها

 • آشنایی با ساختار SPSS
 • آشنایی با داده‌ها و نحوه معرفی آنها در SPSS
 • روش‌های ورود اطلاعات
 • محاسبه و ترسیم جداول فراوانی
 • شاخص‌های آمار توصیفی
 •  توزیع نرمال و کجی و کشیدگی
 • رسم نمودار درSPSS
 •  آشنایی با ضرایب همبستگی
 • ایجاد متغیرهای محاسباتی و متغیرهای طبقه‌بندی شده
 • آشنایی با دستورات جداسازی( split) و وزن‌دهی و روشهای اصلاح داده
 • آزمون‌های مقایسه میانگین‌ها

مدت زمان برگزاری: 6 جلسه چهار ساعته

 

جهت ثبت نام اینجا کلیک نموده و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02188525383 تماس حاصل نمایید.