سرفصلها: ( البته سرفصلها با توجه به تعداد مشارکت کنندگان در دوره قابل تغییر است)
·         آشنایی با شاخص های مکان مرکزی
·         آشنایی با معیارهای پراکندگی
·         آشنایی با ضریب همبستگی
·         آشنایی با توزیع نرمال، توزیع Tو سایر توزیع ها سودمند
·         آزمون‌های مقایسه میانگین‌ها
·         تحلیل واریانس
·        آشنایی با روش های ناپارامتریک
·        آشنایی با رگرسیون خطی
·        آشنایی با رگرسیون غیرخطی ( برای شرکت کنندگانی که با مبحث آمارزیستی آشنایی بیشتری دارند)
·        طرح های بلوکی( برای شرکت کنندگانی که با مبحث آمارزیستی آشنایی بیشتری دارند
·        آشنایی با روش نمونه گیری( برای شرکت کنندگانی که با مبحث آمارزیستی آشنایی بیشتری دارند)
مدت زمان برگزاری: 50 ساعت
 

جهت ثبت نام اینجا کلیک نموده و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02188525383 تماس حاصل نمایید.