کارگاه آموزشی الکتروفورز پروتئین به روش  SDS-PAGE  و وسترن بلات

 سرفصلها:

1. مبانی ارزیابی پروتئینها:
      روشهای مختلف ارزیابی پروتئین

      استخراج پروتئین
      تعیین غلظت پروتئین
2. معرفی وسترن بلات
3. کار عملی:
      تهیه ژل آکریلامید  
      الکتروفورز پروتئین روی SDS-PAGE
      انتقال پروتئینها
      بلوکه کردن کاغذ بلات
      انکوباسیون آنتی بادی اولیه    
      انکوباسیون آنتی بادی ثانویه
      واکنش
Chemiluminescence
      ظهور فیلم در تاریک خانه
4. دنسیومتری و ارزیابی باندها


 

پیش نیاز: دانشجویان کلیه رشته های گروه پزشکی و زیست شناسی منوط به گذراندن درس ایمونولوژی

جهت ثبت نام اینجا کلیک نموده و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02188525383 تماس حاصل نمایید.