کارگاه آموزشی آمار زیستی و SPSS (ویژه رشته های زیست شناسی و پزشکی)

 سرفصلها:

 •   آشنایی با انواع متغیرها و کاربرد آنها
 •   آشنایی با مفاهیم دقت، درستی، حساسیت، ویژگی و ارزش اخباری مثبت و منفی
 •   آمار توصیفی (شاخصهای مرکز و پراکندگی)
 •   انواع نمودارها و کاربردهای آن
 •   توزیع نرمال
 •   ساختار داده ها
 •   نحوه ورود اطلاعات به نرم افزار و تغییر اطلاعات
 •   آمار توصیفی
 •   نحوه ترسیم منحنی ها
 •   آمار تحلیلی (آزمون T و کای اسکوئر)
 •   محاسبه آماره های Relative Risk و Odds Ratio
 •   محاسبه آماره Confidence Interval
 •   آزمون های آماری (One way, Independent, Paired T Tests)
 •   آزمون آماری ANOVA
 •   آزمون آماری کای اسکوئر (Chi Square)
 •   آزمون آماری و ...

جهت ثبت نام اینجا کلیک نموده و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02188525383 تماس حاصل نمایید.