مشاوره و اجرای پایان نامه در مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران نبض حیات میکربی در تن نیمه جان دریاچه ارومیه می زند وبینار با موضوع
مشاوره و اجرای پایان نامه در مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
کشف دو میکروارگانیسم جدید
نبض حیات میکربی در تن نیمه جان دریاچه ارومیه می زند
وبینار با موضوع "آشنایی با اصول اولیه PCR و RT PCR" برگزار می شود