چشم انداز و مأموریت

تعداد بازدید:۴۳۴

چشم انداز 20 ساله:

زیست بانکی مرجع جهت صیانت از منابع ژنتیکی و زیستی بعنوان ثروت ملی در خارج از زیستگاه طبیعی و همچنین تامین نیاز جامعه پژوهشی و صنعتی کشور برای توسعه دانش، فناوری، افزایش کیفیت زندگی و سلامت و حفظ تنوع زیستی ملی در تعامل با جامعه جهانی.

ارزش ها:

1-حفظ تنوع زیستی  2- توسعه فناوری زیستی  3-ارتقای امنیت سلامت و غذایی

راهبرد:

حفظ و بهره برداری ازمنایع ژنتیکی بعنوان ثروت ملی

زیست بانک مرجع در چشم انداز 20 ساله با راهبرد حفظ و بهره برداری ازمنایع ژنتیکی بعنوان ثروت ملی


مأموریت

 

الف) تدوین و ارائه استانداردهای جمع آوری، شناسایی، ذخیره، تولید، توزیع و مبادله مواد و ذخایر زیستی

ب) ایجاد ساز و کار ثبت مواد و ذخایر زیستی تهیه شده با رعایت حقوق مالکیت معنوی ثبت کنندگان

ج) تهیه و ارائه خدمات تهاتری مواد و ذخایر زیستی از منابع داخلی و خارجی

د) ایجاد شبکه مجازی از مجموعه ها و بانک های زیستی

و) ارائه خدمات فنی و آموزشی به بانک ها و مجموعه های زیستی و سایر مراکز متقاضی

ن) بررسی و مطالعه وضعیت موجود زیست بانک ها و مجموعه های زیستی کشور

ه) ایجاد و یا کمک به تشکیل مجموعه های زیستی که تا کنون به آنها اهتمام نشده است.

کلید واژه ها: سلولهای فناوری حیوانی dna ژنومی