بانک میکروارگانیسمها

تعداد بازدید:۱۱۸۶۲
  • تاریخچه بانک (Bank History)

بانک میکروارگانیسم ها یکی از بانک های چهارگانه مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران به شمار می آید که با هدف جمع آوری، جداسازی، شناسایی و تأیید هویت، کنترل کیفی، تکثیر و توزیع نمونه های میکروبی راه اندازی شده است. این بانک در حال حاضر متشکل از پنج کلکسیون کشت و نگهداری میکروارگانیسم ها (کلکسیون های کشت و نگهداری پروکاریوت ها شامل باکتری ها و آرکی ها، ریز جلبک ها، قارچ ها، اکتینومایست ها و پروبیوتیک ها) و دو آزمایشگاه مرکزی شامل آزمایشگاه کموتاکسونومی و آزمایشگاه کنترل کیفیت و تأمین سویه می باشد. تأمین سویه های شناسنامه دار و ارائه خدمات تخصصی در زمینه شناسایی انواع مختلفی از میکروارگانیسم ها از اهداف مهم بانک میکروارگانیسم ها به شمار می آید. 

  •   چشم انداز بانک (Vision) 

مراکز ذخایر زیستی جزء ابزارهای مهم و زیرساخت برای پیشرفت علم، سلامت و بهداشت عمومی و زیست فناوری در آینده به شمار می آیند. بانک میکروارگانیسم ها با کلکسیون های جامعی از مواد زیستی و نیروهای متخصص در حوزه های کشت، شناسایی، طبقه بندی و تبارزایی، حفظ و نگهداری میکروارگانیسم ها نقشی کلیدی و حائز در کاربردی کردن تنوع زیستی ایفاء می نماید. تأمین مواد زیستی مورد نیاز فناوری های زیستی، انجام فرآیندهای تحقیق و توسعه به منظور بهره برداری از تنوع زیستی کشور ایران از اهداف بانک به شمار می آید.

  •  اهداف بانک (Our Goals)

·     گرد آوری، ذخیره سازی و حفظ میکروارگانیسم های دارای اهمیت از نقطه نظر تنوع زیستی و کاربرد

·     شناسایی، تأیید هویت و کنترل کیفی گروه های مختلف میکروبی و شناسنامه دار کردن آن ها 

·     توزیع میکروارگانیسم ها در اشکال فعال و لیوفیلیزه به منظور رفع نیازمندی حوزه تحقیقات علوم پایه، پزشکی و کاربردهای صنعتی

·     بهره برداری از توانمندی میکروارگانیسم ها از طریق انجام پروژه های مدون تحقیق و توسعه

  •   راهبرد  ما (Our Strategies) 

·     گسترش کلکسیون های کشت و نگهداری سویه های دارای کاربرد (تنوع زیستی و کاربردی)

·     دستیابی به منابع جدید با رویکردهای نوآورانه در کشت و تکنیک های نگهداری

·     تهیه پایگاه داده منابع میکروبی شامل داده های ژنومی، بیوشیمیایی، فیزیولوژیکی و داده های بیوگرافی منابع زیستی

·     توسعه برنامه های تحقیق و توسعه و کاربردی بر مبنای بهره برداری از منابع زیستی

·     خدمات تخصصی شامل آنالیز تنوع میکروبی نمونه های طبیعی از طریق مطالعات ژنومیکس و متاژنومیکس

  •   مأموریت ما (Mission) 

·     جمع آوری، جداسازی، شناسایی (تأیید هویت)، کنترل کیفی، تکثیر و توزیع میکروارگانیسم ها

·     انجام فرآیندهای تحقیق و توسعه جهت تعیین توانمندی میکروارگانیسم ها در تولید ترکیبات زیستی و طبیعی

·     ارائه خدمات تخصصی در زمینه شناسایی و نگهداری میکروارگانیسم ها

·     ایجاد پایگاه داده میکروارگانیسم ها به منظور سهولت دسترسی به اطلاعات

·     ایجاد و ارائه کاتالوگ های تخصصی از میکروارگانیسم های ذخیره شده بر اساس توانمندی های بیوتکنولوژیک و کاربرد صنعتی آن ها

·     شناسایی کلکسیون های میکروبی محلی و ایجاد ارتباط بین آنها در جهت ارائه خدمات تخصصی به آن ها

 

کلید واژه ها: middot میکروارگانیسم بانک میکروارگانیسم نگهداری میکروارگانیسم زیستی تنوع زیستی شناسایی تأیید