آزمایشگاه ها

تعداد بازدید:۴۲۵

این مرکز دارای دو آزمایشگاه مجزا می باشد:

 

آزمایشگاه کشت بافت تحقیقاتی: وظیفه این بخش تجاری سازی پروتکل گیاهان مختلف در حوزه گل و گیاهان زینتی، گیاهان دارویی، پایه های هیبرید درختان میوه و گیاهان در معرض انقراض می باشد و در بانک گیاهان درون شیشه ای که حدود 100 نمونه گیاهی کاملا تجاری سازی شده در این بانک نگهداری می شوند. تحقیق و همکاری در انجام پایان نامه های دانشجویی کارشناسی ارشد و دکترا نیز از جمله فعالیت های این مرکز است.

 

آزمایشگاه کشت بافت تجاری: در این بخش بر اساس درخواست و قراردادها، گیاهان بصورت موردی از بانک درون شیشه ای به این بخش منتقل و  بصورت وسیع ریز ازدیادی شده و به متقاضی بصورت ریشه دار و یا سازگار شده تحویل می گردد.