دستورالعمل احیای آمپولها

تعداد بازدید:۸۵۴

راهنمای باز کردن و احیای آمپول های لیوفیلیزه تحت خلأ

روش اول:

  1. محیط کشت مایع،‌ جامد و پیپت پاستور استریل را آماده کنید.
  2. محل باز شدن آمپول را توسط یک تیغه الماس خط کشی کنید. بطوریکه روی آمپول خش افتاده باشد     

                                               

 

 

 

 

3. سطح آمپول را توسط پنبه آغشته به الکل 70% استریل کنید.

 

 

 

 

 

4. با یک گاز استریل آمپول را بپوشانید و با یک نیروی مطمئن و آهسته محل خراش را بشکنید.

 

 

 

 

5. به میزان 1- 5/0 میلی لیتر محیط مایع مناسب رشد سویه مورد نظر را به آمپول اضافه کنید و پودر خشک را سوسپانسیون کنید. در این مرحله می توانید از سرنگ استفاده کنید.

 

 

 

 

 

 

6. با پیپت پاستور استریل سوسپانسیون را برداشته و روی محیط کشت مایع و پلیت محیط کشت جامد خالی کنید. (انتقال 50 میکرولیتر به پلیت حاوی محیط جامد و انتقال مانده سوسپانسیون به ارلن حاوی محیط مایع). در صورت در دسترس نبودن پیپت پاستور از سرنگ استفاده کنید. با لوپ فیلدوپلاتین سوسپانسون موجود بر روی محیط جامد را به صورت خطی کشت دهید. توصیه می شود از بیش از یک پلیت محیط جامد استفاده شود.

 

 

 

 

 

 

7. پلیت را در گرمخانه (دمای مناسب رشد سویه) قرار دهید. ممکن است زمان بیشتری از حالت عادی طول بکشد (گاهی تا دو برابر زمان عادی) تا سویه رشد کند.


روش دوم:

  1. محیط کشت مایع،‌ جامد و پیپت پاستور استریل را آماده کنید.
  2. یک سانتی متری سر آمپول (ناحیه بسته شده، Sealed) را به خوبی حرارت دهید.
  3. یک قطره آب سرد استریل  با استفاده از پیپت پاستور بر روی محل حرارت داده شده بریزید. چنانچه آمپول به خوبی ترک نخورد این عمل را مجددا تکرار کنید.

برای جلوگیری از ورود آب به آمپول همواره سعی کنید قسمت حباب دار آمپول را بالاتر از سر آن نگهدارید.

  1. با استفاده از پنس که با شعله استریل شده است با چند ضربه سر آمپول را به راحتی بشکنید.
  2. با استفاده از پنس استریل پنبه داخلی آمپول را خارج کنید.
  3. به میزان 1- 5/0 میلی لیتر محیط مایع مناسب رشد سویه مورد نظر را به آمپول اضافه کنید و پودر خشک را سوسپانسیون کنید. در این مرحله می توانید از سرنگ استفاده کنید.
  4. با پیپت پاستور استریل سوسپانسیون را برداشته و روی محیط کشت مایع و پلیت محیط کشت جامد خالی کنید. (انتقال 50 میکرولیتر به پلیت حاوی محیط جامد و انتقال مانده سوسپانسیون به ارلن حاوی محیط مایع). در صورت در دسترس نبودن پیپت پاستور از سرنگ استفاده کنید. با لوپ فیلدوپلاتین سوسپانسون موجود بر روی محیط جامد را به صورت خطی کشت دهید. توصیه می شود از بیش از یک پلیت محیط جامد استفاده شود.

پلیت را در گرمخانه (دمای مناسب رشد سویه) قرار دهید. ممکن است زمان بیشتری از حالت عادی طول بکشد (گاهی تا دو برابر زمان عادی) تا سویه رشد کند.

دانلود فایل راهنما