روسای مرکز

تعداد بازدید:۱۰۳۱

                                                                                                                           

                        دکتر سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی                          دکتر سید مجید تولیت ابوالحسنی                       دکتر رضا آذربایجانی                             

                      تاریخ انتصاب: 1386/12/01                                تاریخ انتصاب: 1397/09/13                            تاریخ انتصاب: 1401/04/08            

                              تا تاریخ: 1397/09/13                                                    تا تاریخ: 1401/04/08                                            تا تاریخ: 1402/09/01                                            


                                                                                                                                                                    

                                                            

                             دکتر جعفر رازقی                                             دکتر حسین شاهسوارانی

                          تاریخ انتصاب : 1402/09/01                               تاریخ انتصاب : 1403/01/14

                             تا تاریخ  : 1403/01/14