دستورالعمل احیای سوآب

تعداد بازدید:۳۷۰

محیط کشت مایع، جامد، سمپلر، سر سمپلر و ویال استریل را آماده کنید.

-2 در شرایط استریل) زیر هود و کنار شعله ( سوابی که با پارافیلم بسته شده را آرامی باز کرده و از پوشش پلاستیکی

آن خارج کنید.

                                               

3- به میزان یک میلی لیتر از محیط کشت مایع مناسب سویه مورد نظر در ویال استریل انتقال دهید. سپس، سواب را

به مدت یک دقیقه درون ویال قرار داده تا سوسپانسیون یکدستی از سویه ایجاد شود.

                                        

-4 به میزان 100 تا 200 میکرولیتر از سوسپانسیون را به 20 میلی لیتر محیط کشت مایع مناسب انتقال داده و در

دمای مناسب رشد سویه انکوبه کنید.

-5 سپس 50 میکرولیتر از محیط مایع رشد یافته را به پلیت کشت جامد انتقال داده و کشت خطی دهید و در شرایط

مناسب انکوبه کنید. ممکن است برای رشد سویه زمان بیشتری )گاهی تا دو برابر زمان عادی( نیاز باشد.