بانک گیاهی

تعداد بازدید:۲۱۱۱

 بانک گیاهی یکی از بانک های چهارگانه مرکز ملی ذخاِر ژنتیکی و زیستی ایران است. این بانک با دارا بودن بالغ بر پانزده هزار نمونه گیاهی در قالب بذر، پودر خشک گیاهی ، اسانس و عصاره، گیاهان هرباریومی، گیاهان زنده و درون شیشه ای یکی از بانک های مرجع کشور در این خصوص محسوب می شود.

هدف این بانک ساماندهی، جمع ­آوری، حفظ و بهره برداری از ذخایر توارث گیاهی، همکاری با مراکز نگهداری تنوع زیستی ملی و بین المللی و توسعه دانش و فنآوری و ایجاد شبکه اطلاعات علمی جهت ارئه نمونه های استاندارد و مرجع و همچنین خدمات و اطلاعات علمی به محققان و مراکز تحقیقاتی مرتبط می باشد.

آنالیز های کنترل کیفی و آزمایشات مورد نیاز در جهت ارتقاء اطلاعات زیستی و ژنتیکی شناسنامه هر نمونه به صورت مستمر در این بانک در حال اجرا است و تکثیر و توزیع نمونه های شناسنامه دار بین محققان ، دانش پژوهان و سایر بهره برداران جزء اولویت های عملیاتی این بانک قرار دارد.

احصاء پتانسیل های زیستی و ژنتیکی گیاهان استراتژیک در جهت سازگاری با شرایط محیطی و اقلیمی مختلف و همچنین توسعه رویکرد های نوآورانه برای نگهداری مبتنی بر دانش، اکتشاف و استفاده از تنوع گیاهان از دیگر رویکرد های علمی و پژوهشی این بانک می باشد. بانک گیاهی در صدد است با به اشتراک گذاشتن دانش و مواد ژنتیکی و یافتن راه حل های زیستی پایدار در جهت مقابله با تغییرات اقلیمی و سایر معضلات مربوط به امنیت غذایی در سطح ملی نقش بسزایی را ایفا نماید.

اهداف:

1. اولویت بندی ژرم پلاسم های گیاهی برای تهیه، جمع آوری و حفظ آنها

2. شناسایی و پایش تنوع ژنتیکی

3. حفاظت و نگهداری ذخایر توارثی گیاهی

4. احیاء نمونه های حفاظت شده

5. تدوین و ارائه مقررات، دستورالعمل ها و استاندارد های لازم

6. ایجاد شناسنامه زیستی و ژنتیکی منابع ژنتیکی گیاهی

7. تبادل دانش یا منابع ژنتیکی گیاهی با مراکز معتبر ملی و بین المللی

8. ارزیابی مواد ژنتیکی و زیستی گیاهی با رویکرد توسعه فنآوری جهت ایجاد کلکسیون های خاص تجاری و عملکردی

9. همکاری با بانک های موجود در کشور و انجام پروژه های مشترک در راستای کنترل کیفی و تعیین هویت ذخائر گیاهی و نگهداری نمونه های ذخیره به عنوان Back up