مدیریت و کارشناسان

تعداد بازدید:۳۸۶


مدیر بانک:

 • مریم فرقدان (دکتری تخصصی ایمونولوژی) رزومه


اعضای هیات علمی:

 • سپیده آشوری موثق (دکتری تخصصی بیولوژی تولید مثل) رزومه
 • عبدالرضا دانشور آملی (دکتری تخصصی ژنتیک و اصلاح نژاد دام) 


کارشناسان:

 • زهرا الیاسی گرجی (دکتری تخصصی بیوفیزیک)، مسئول حفظ و نگهداری نمونه‌های زیستی، بخش ذخایر سلولی و آزمایشگاه قرنطینه
 • هدیه رحمتی (دانشجوی دکتری تخصصی میکروبیولوژی)، مسئول کیفی نمونه‌های زیستی و آزمایشگاه کنترل کیفی میکروبی
 • سمانه محمود اقدم (کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی)، مسئول آزمایشگاه نامیراسازی
 • الهام پور صفری (کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی)، مسئول آزمایشگاه‌ تهیه مواد
 • نوید مومنی فر (کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی)، مسئول آزمایشگاه‌های مولکولی، Real time PCR 
 • مینا غلامی (کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی)، مسئول آزمایشگاه کشت اصلی و کارشناس بخش ذخایر سلولی
 • مرتضی طالبی (کارشناسی ارشد ژنتیک)، مسئول آزمایشگاه کشت آموزشی و دانشجویی 
 • سعید سپهرنیا (کارشناسی ارشد ایمونولوژی)، کارشناس آزمایشگاه کنترل کیفی میکروبی
 • هانیه حمیدی (دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی)، کارشناس اجرایی امور اداری