مدیریت و کارشناسان

تعداد بازدید:۱۰۳۴

 


مدیر بانک:


اعضای هیات علمی:

  • سپیده آشوری موثق (دکتری تخصصی بیولوژی تولید مثل)  رزومه علمی
  • عبدالرضا دانشور آملی (دکتری تخصصی ژنتیک و اصلاح نژاد دام) 


کارشناسان:

  • زهرا الیاسی گرجی (دکتری تخصصی بیوفیزیک)، مسئول حفظ و نگهداری نمونه‌های زیستی، بخش ذخایر سلولی و آزمایشگاه قرنطینه
  • هدیه رحمتی (دانشجوی دکتری تخصصی میکروبیولوژی)، مسئول کیفی نمونه‌های زیستی و آزمایشگاه کنترل کیفی میکروبی
  • سمانه محمود اقدم (کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی)، مسئول آزمایشگاه نامیراسازی
  • الهام پور صفری (کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی)، مسئول آزمایشگاه‌های  تهیه مواد و Real time PCR
  • مینا غلامی (کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی)، مسئول آزمایشگاه کشت اصلی و کارشناس بخش ذخایر سلولی
  • مرتضی طالبی (کارشناسی ارشد ژنتیک)، مسئول آزمایشگاه کشت آموزشی و دانشجویی 
  • هانیه حمیدی (دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی)، کارشناس اجرایی امور اداری