سیتوژنتیک

تعداد بازدید:۴۱۱

سیتوژنتیک

نام خدمت : مطالعه رفتار کروموزوم ها و ناهنجاری های میوزی در سلول های مادر گرده

کد:  IBRC-PCS100

مدت زمان انجام خدمت:   2 هفته پس از دریافت مواد گیاهی تثبیت شده

در چرخه زندگی تمام گیاهان خشکی تناوب نسل اسپوروفیت-گامتوفیت وجود دارد. نسل دیپلویید تولیدکننده اسپورها را اسپوروفیت و نسل هاپلویید تولیدکننده گامت ها را گامتوفیت می نامند. مسیر گذار از دیپلوییدی به هاپلوییدی انجام تقسیم میوز است. میوز دو مرحله ای است. تعداد کروموزوم ها در محصولات میوزی به نصف کاهش می یابد و پدیده هایی مثل جفت شدن، سیناپس و معاوضه قطعات ژنی بین کروموزوم های همولوگ فقط در میوز I اتفاق می‏افتد. شمارش تعداد والان ها، نحوه آرایش کروموزوم ها در متافاز I، نحوه کشیده شدن کروموزوم ها به قطبین و تعیین درصد ناهنجاری ها در بررسی های میوزی حاصل می شوند.

شرایط نمونهدر نهاندانگان میوز در اندام های جنسی نر و ماده به صورت متفاوت سازمان دهی می شود. محصولات میوزی آنها نیز سرنوشت متفاوتی خواهند داشت. در بساک ها سلول های مادر گرده یا همان میوسیت ها به صورت تقریبا همزمان تقسیم میوز را شروع کرده و نهایتا میکرواسپورها را به وجود می آورند. در مطالعات میوزی گیاهی، به دلیل فراوانی و در دسترس بودن میوسیت ها، غالبا از بساک های جوان استفاده می شود. گل ها و یا گل آذین ها حاوی گل های جوان که در فیکساتیو کارنوی I به طور مناسب تثبیت شده باشند برای حصول نتیجه لازم است.

روش کار: از بساک های جوان لام میوزی تهیه می شود. عکس دیجیتال از مراحل پروفاز I تا تلوفاز II تهیه خواهد شد. حتی الامکان درصد ناهنجاری ها در میوز I و II ثبت خواهد شد.

نحوه ارسال جواب خدمتمکتوب و مصور. تصویر دیجیتال از مراحل مختلف تقسیم به همراه اطلاعات عدد پایه و در صورت امکان فراوانی ناهنجاری برای هر جمعیت جداگانه ثبت خواهد شد


نام خدمت : تهیه گستره کروموزومی میتوزی و تهیه ایدیوگرام

کد:  IBRC-PCS101

مدت زمان انجام خدمت:   3 هفته پس از دریافت مواد گیاهی تثبیت شده

کروموزوم ها حامل کدهای ژنتیکی هستند و تغییرات عددی (مثل پلی پلوییدی و دیس پلوییدی) و همچنین تغییرات ساختاری یا بازآرایی های کروموزومی (مثل حذف شدگی ها، وارونگی ها و جابه جایی های متقابل) خمیر مایه ژنتیکی در تکامل موجودات را فراهم می کنند. در چرخه زندگی موجودات یوکاریوت دو نوع مختلف تقسیم، جنسی و سوماتیکی، رخ می دهد. نتیجه تقسیم سوماتیکی رشد موجود است و نتیجه تقسیم جنسی تشکیل سلول های جنسی یا گامت هاست. ظاهر و رفتار کروموزوم ها در این دو نوع تقسیم متفاوت است. در مطالعه تقسیم سوماتیکی می توان کاریوتیپ موجود را ترسیم نمود. مجموع ویژگی هایی مثل اندازه، شکل و تعداد کروموزوم ها را کاریوتیپ می نامند. هر گونه یک کاریوتیپ ویژه دارد. با مقایسه کروموزوم های تاکسون های مختلف می توان به اطلاعات مفیدی راجع به الگوها و مکانیزم های تکامل کاریوتیپ و اهمیت آن در تنوع و گونه زایی پی برد. به علاوه در موارد فراوانی داده های کاریوتیپی اطلاعات مفیدی جهت متمایز کردن تاکسون ها در سطوح مختلف تاکسونومیکی فراهم کرده اند.

شرایط نمونه: مریستم انتهایی ریشه غنی از سلول های درحال تقسیم است. به همین دلیل برای مطالعات کروموزومی و چرخه سلولی از این بخش از گیاه استفاده می شود. بذر، پیاز، ریزوم و یا هر ماده گیاهی که دارای مریستم انتهایی فعال است برای مطالعه میتوزی نیاز است. با در نظر گرفتن همه محدودیت ها شانس حصول نتیجه از بذر بسیار زیاد است. بذر تازه و رسیده برای کشت و گرفتن مریستم انتهایی مورد نیاز است.   

روش کار:  بذور کشت می شوند. ریشه های به اندازه مناسب پس از طی مراحل پیش تیمار، تثبیت و هیدرولیز برای رنگ آمیزی آماده می شوند. از استواورسین برای رنگ آمیزی استفاده می شود. از نمونه های دارای مریستم فعال لام کروموزومی مناسب تهیه می شود. از گستره های متافازی مناسب عکس دیجیتال تهیه می شود. با استفاده از نرم افزار مناسب کروموزوم ها اندازه گیری می شوند. ایدیوگرام نمونه ها ترسیم می شود.

نحوه ارسال جواب خدمتعکس دیجیتال، به همراه فایل اکسل اندازه گیری و ایدیوگرام