فیتوشیمی

تعداد بازدید:۴۵۴

 

 اندازه گیری فعالیت آنتی اکسیدانی غیر آنزیمی به روش  DPPH

کد:  IBRC-PPS100


 اندازه گیری فعالیت آنتی اکسیدانی غیر آنزیمی به روش FRAP

کد:  IBRC-PPS101


 اندازه گیری فعالیت آنتی اکسیدانی آنزیمی (آنزیم پراکسیداز)

کد:  IBRC-PPS102


 اندازه گیری فعالیت آنتی اکسیدانی آنزیمی (آنزیم کاتالاز)

کدIBRC-PPS103


 اندازه­ گیری فعالیت آنتی اکسیدانی آنزیمی (آنزیم سوپراکسید دسموتاز)  

کد:  IBRC-PPS104


 اندازه گیری فنول کل

کد:  IBRC-PPS105


 آنالیز فیتوشیمیایی با استفاده از دستگاه HPLC به روش Reverse phase

کد:  IBRC-PPS106


 استخراج اسانس و عصاره از گیاهان (تهیه اسانس با کلونجر)

کد:  IBRC-PPS107


  استخراج اسانس و عصاره از گیاهان ، تهیه عصاره و تغلیظ با (Rotary evaporator)

کد:  IBRC-PPS108


 اسانس (اسانس 100 میکرولیتر)

کد:  IBRC-PPS109


عصاره (عصاره 5 میلی لیتر)

کد:  IBRC-PPS110


 الکتروفورز  SDS-PAGE

کد:  IBRC-PPS111


نام خدمت : الکتروفورز  PAGE

کد:  IBRC-PPS112


الکتروفورز زایموگرام

کد:  IBRC-PPS113


 اندازه گیری پروتئین کل

کد:  IBRC-PPS114


پودر خشک نمونه های گیاهی (10 گرم)

کدینگ:  IBRC-PPS115


 اندازه گیری فلاونوئید کل

کد:  IBRC-PPS116


  آنالیز فیتوشیمیایی با استفاده از کروماتوگرافی گازی طیف سنجی جرمی (GC-MS)

کد:  IBRC-PPS117


آنالیز فیتوشیمیایی با استفاده از کروماتوگرافی گازی (GC-FID)

کد:  IBRC-PPS118


 اندازه گیری قند کل 

کد:  IBRC-PPS119