مدیریت و کارشناسان

تعداد بازدید:۷۲۲

مدیر بانک : مرتضی توسل ( دکتری تخصصی مرتع و آبخیزداری ) 


اعضای هیات علمی: 

 • الیاس آریاکیا  (دکتری تخصصی علوم باغبانی)
 • علیرضا دولتیاری  (دکتری تخصصی سیستماتیک گیاهی)  ارزیابی های سیتوژنتیکی

کارشناسان:

 

 • زینب فرهمند (کارشناس ارشد، گیاهان دارویی ) آنالیزهای فیتوشیمیایی
 • مائده فیض بخش (دانشجوی دکتری تخصصی،  بیوتکنولوژی گیاهی)  مسئول حفظ و نگهداری نمونه های زیستی، ارزیابی های مولکولی
 • محمد فرهام  (دانشجوی دکتری تخصصی، اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی ) مسئول کنترل کیفی نمونه های زیستی ، همکارطرح های فنآورانه بذر هیبرید
 • بهنام مندک (دکتری تخصصی، اصلاح نباتات- مهندسی ژنتیک و ژنتیک مولکولی) همکار طرح های فنآورانه بذر هیبرید
 • امیر طالبی (دکتری تخصصی، سیستماتیک گیاهی) . هرباریوم و شناسایی تاکسونومیکی
 •  جواد شقاقی (دانشجوی دکتری تخصصی، اصلاح نباتات) مسئول تکثیر و توزیع نمونه های زیستی، نگهداری گیاهان در شرایط گلخانه و مزرعه
 • حیدر نسترنی (کارشناس، گیاهان دارویی) نگهداری گیاهان در شرایط گلخانه و مزرعه
 •  محمد رضا پاکروان تکنسین آزمایشگاه بذر
 •  خدیجه نژادفلاح (کارشناس، زیست شناسی) کارشناس امور اداری