مدیریت و کارکنان

تعداد بازدید:۱۳۶

مدیرمرکز خدمات تخصصی :

  • مریم مسی وند (کارشناس ارشد کشاورزی و منابع طبیعی)

کارشناسان:

  • منصوره رشیدی (دانشجوی دکتری تخصصی ، بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی) تکثیر و توزیع نمونه های زیستی
  • سمانه رحمتی (کارشناس ارشد گیاهان دارویی) تهیه نمونه های زیستی و مسئول فروش
  • محمدرضا پاکروان تکنسین آزمایشگاه
  • سینا عبدالهی تکنسین گلخانه های سازگاری