بازدید هیات سنگالی از مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

۱۵ اسفند ۱۴۰۲ | ۱۵:۲۱ ۷
بازدید هیات سنگالی از مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
بازدید هیات سنگالی از مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
بازدید هیات سنگالی از مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
بازدید هیات سنگالی از مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
بازدید هیات سنگالی از مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
بازدید هیات سنگالی از مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
بازدید هیات سنگالی از مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران