مدیریت و کارشناسان

تعداد بازدید:۱۰۰۹

  مدیر بانک : 

 • محدثه رمضانی (دکتری تخصصی، میکروبیولوژی)
  اعضای هیئت علمی:
 • محدثه رمضانی (دکتری تخصصی، میکروبیولوژی)
 • مهدی مشتاقی نیکو (دانشجوی دکتری تخصصی، میکروبیولوژی)
 • شقایق نصر (دکتری تخصصی، میکروبیولوژی)
 • امور اداری و خدمات تخصصی مهدی جلمبادانی (لیسانس مدیریت روابط عمومی)

کارشناسان:

کلکسیون­های تخصصی

 • محمد پور محی الدینی (کارشناسی ارشد میکروبیولوژی) : مسئول کیفی نمونه های زیستی و آزمایشگاه سیستماتیک و شناسایی میکروبی
 • حسین صیاف(کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی میکروبی) : کارشناس آزمایشگاه سیستماتیک و شناسایی میکروبی
 • محمد عسگری (کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی میکروبی)  :مسئول آزمایشگاه بیوتکنولوژی غذایی و  پروبیوتیک 
 • نادیا سرحدی (کارشناسی میکروبیولورژی) : کارشناس آزمایشگاه بیوتکنولوژی غذایی و  پروبیوتیک 
 • سعیده طاهرپناه (دانشجوی دکتری تخصصی بیوتکنولوژی میکروبی) : مسئول آزمایشگاه ریزجلبک ها
 • میثم هاشمی(کارشناسی ارشد میکروبیولورژی) : کارشناس آزمایشگاه ریزجلبک ها
 • یاسمن میان محله (دانشجوی دکتری تخصصی بیوتکنولوژی میکروبی) : کارشناس آزمایشگاه قارچ ها - بخش مخمر  
 • فاطمه مولا قلیزاده (کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی) : کارشناس آزمایشگاه قارچ ها - بخش کپک

آزمایشگاههای تخصصی

 • مهدی مشتاقی نیکو (دانشجوی دکتری تخصصی میکروبیولوژی) : مسئول آزمایشگاه کموتاکسونومی
 • مهسا سلیمی (دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی میکروبی) : مسئول آزمایشگاه تأمین سویه 
 • محمدرضا کرمیان(کارشناسی ارشد ژنتیک): کارشناس آزمایشگاه تأمین سویه 
 • شکوفه رفیعیان (دانشجوی دکتری تخصصی میکروبیولوژی) : مسئول آزمایشگاه کنترل کیفیت
 • فائزه اکبرزاده( کارشناسی ارشد نانو بیوتکنولوژی) : کارشناس آزمایشگاه کنترل کیفیت
 • یوسف وطن پرست ( کارشناسی ارشد میکروبیولوژی صنعتی) : کارشناس آزمایشگاه کنترل کیفیت                                                 
 • میثاق قاسمی صیادی (کارشناسی ارشد ژنتیک) : کارشناس آزمایشگاه کنترل کیفیت