بازدید معاون پژوهش و فناوری و مسئولان دانشکده های دانشگاه علم و فرهنگ

۰۸ شهریور ۱۴۰۲ | ۱۰:۴۴ ۳
بازدید معاون پژوهش و فناوری  و مسئولان دانشکده های دانشگاه علم و فرهنگ
بازدید معاون پژوهش و فناوری  و مسئولان دانشکده های دانشگاه علم و فرهنگ