نشست صمیمانه سرپرست مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران با اعضای جهادگر این مرکز

۰۶ دی ۱۴۰۲ | ۱۰:۲۵ ۱۰
نشست صمیمانه سرپرست مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران با اعضای جهادگر این مرکز
نشست صمیمانه سرپرست مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران با اعضای جهادگر این مرکز
نشست صمیمانه سرپرست مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران با اعضای جهادگر این مرکز
نشست صمیمانه سرپرست مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران با اعضای جهادگر این مرکز
نشست صمیمانه سرپرست مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران با اعضای جهادگر این مرکز
نشست صمیمانه سرپرست مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران با اعضای جهادگر این مرکز
نشست صمیمانه سرپرست مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران با اعضای جهادگر این مرکز
نشست صمیمانه سرپرست مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران با اعضای جهادگر این مرکز
نشست صمیمانه سرپرست مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران با اعضای جهادگر این مرکز
نشست صمیمانه سرپرست مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران با اعضای جهادگر این مرکز