مراسم تکریم سرپرست سابق و معارفه سرپرست جدید مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران برگزار شد

۱۸ فروردین ۱۴۰۳ | ۱۱:۱۶ ۵
مراسم تکریم سرپرست سابق و معارفه سرپرست جدید مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران برگزار شد
مراسم تکریم سرپرست سابق و معارفه سرپرست جدید مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران برگزار شد
مراسم تکریم سرپرست سابق و معارفه سرپرست جدید مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران برگزار شد
مراسم تکریم سرپرست سابق و معارفه سرپرست جدید مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران برگزار شد
مراسم تکریم سرپرست سابق و معارفه سرپرست جدید مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران برگزار شد