گزارش تصویری از افتتاحیه بانک ذخایر دریایی ایران همزمان با روز ملی خلیج فارس

۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ۱۵:۰۲ ۱۶
گزارش تصویری از افتتاحیه بانک ذخایر دریایی ایران همزمان با روز ملی خلیج فارس
گزارش تصویری از افتتاحیه بانک ذخایر دریایی ایران همزمان با روز ملی خلیج فارس
گزارش تصویری از افتتاحیه بانک ذخایر دریایی ایران همزمان با روز ملی خلیج فارس
گزارش تصویری از افتتاحیه بانک ذخایر دریایی ایران همزمان با روز ملی خلیج فارس
گزارش تصویری از افتتاحیه بانک ذخایر دریایی ایران همزمان با روز ملی خلیج فارس
گزارش تصویری از افتتاحیه بانک ذخایر دریایی ایران همزمان با روز ملی خلیج فارس
گزارش تصویری از افتتاحیه بانک ذخایر دریایی ایران همزمان با روز ملی خلیج فارس
گزارش تصویری از افتتاحیه بانک ذخایر دریایی ایران همزمان با روز ملی خلیج فارس
گزارش تصویری از افتتاحیه بانک ذخایر دریایی ایران همزمان با روز ملی خلیج فارس
گزارش تصویری از افتتاحیه بانک ذخایر دریایی ایران همزمان با روز ملی خلیج فارس
گزارش تصویری از افتتاحیه بانک ذخایر دریایی ایران همزمان با روز ملی خلیج فارس
گزارش تصویری از افتتاحیه بانک ذخایر دریایی ایران همزمان با روز ملی خلیج فارس
گزارش تصویری از افتتاحیه بانک ذخایر دریایی ایران همزمان با روز ملی خلیج فارس
گزارش تصویری از افتتاحیه بانک ذخایر دریایی ایران همزمان با روز ملی خلیج فارس
گزارش تصویری از افتتاحیه بانک ذخایر دریایی ایران همزمان با روز ملی خلیج فارس
گزارش تصویری از افتتاحیه بانک ذخایر دریایی ایران همزمان با روز ملی خلیج فارس