حضور مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در ششمین نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران (iran expo ۲۰۲۴)

۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ۱۳:۴۱ ۱۶
حضور مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در ششمین نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران (iran expo ۲۰۲۴)
حضور مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در ششمین نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران (iran expo ۲۰۲۴)
حضور مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در ششمین نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران (iran expo ۲۰۲۴)
حضور مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در ششمین نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران (iran expo ۲۰۲۴)
حضور مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در ششمین نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران (iran expo ۲۰۲۴)
حضور مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در ششمین نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران (iran expo ۲۰۲۴)
حضور مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در ششمین نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران (iran expo ۲۰۲۴)
حضور مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در ششمین نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران (iran expo ۲۰۲۴)
حضور مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در ششمین نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران (iran expo ۲۰۲۴)
حضور مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در ششمین نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران (iran expo ۲۰۲۴)
حضور مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در ششمین نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران (iran expo ۲۰۲۴)
حضور مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در ششمین نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران (iran expo ۲۰۲۴)
حضور مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در ششمین نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران (iran expo ۲۰۲۴)
حضور مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در ششمین نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران (iran expo ۲۰۲۴)
حضور مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در ششمین نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران (iran expo ۲۰۲۴)
حضور مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در ششمین نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران (iran expo ۲۰۲۴)