مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران و مرکز تحقیقاتی پزشکی قانونی تفاهم نامه همکاری امضا کردند

۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ۱۵:۱۷ ۷
مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران و مرکز تحقیقاتی پزشکی قانونی تفاهم نامه همکاری امضا کردند
مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران و مرکز تحقیقاتی پزشکی قانونی تفاهم نامه همکاری امضا کردند
مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران و مرکز تحقیقاتی پزشکی قانونی تفاهم نامه همکاری امضا کردند
مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران و مرکز تحقیقاتی پزشکی قانونی تفاهم نامه همکاری امضا کردند
مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران و مرکز تحقیقاتی پزشکی قانونی تفاهم نامه همکاری امضا کردند
مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران و مرکز تحقیقاتی پزشکی قانونی تفاهم نامه همکاری امضا کردند
مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران و مرکز تحقیقاتی پزشکی قانونی تفاهم نامه همکاری امضا کردند