پژوهش و فناوری - آرشیو

نتایج تحقیقات نوین در حوزه بیوگاز  در نشریه معتبر "انرژی تجدیدپذیر و پایدار  " با ضریب تاثیر " IF: ۱۲.۱۱۰"  منتشر شد
با مشارکت محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

نتایج تحقیقات نوین در حوزه بیوگاز در نشریه معتبر "انرژی تجدیدپذیر و پایدار " با ضریب تاثیر " IF: ۱۲.۱۱۰" منتشر شد

محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در چهارچوب همکاری و مشارکت در پروژه ای بین المللی و با بررسی نقش کنسرسیوم ها و تنوع میکروبی در راکتورهای تولید بیوگاز به دستاوردهای علمی شاخصی در این خصوص دست یافتند.

ادامه مطلب