پژوهش و فناوری - آرشیو

شناسایی ذخایر ژنتیکی و زیستی و حفاظت از آنها به عنوان منبع و گنجینه ارزشمند
رییس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران تصریح کرد

شناسایی ذخایر ژنتیکی و زیستی و حفاظت از آنها به عنوان منبع و گنجینه ارزشمند

دکتر سید مجید تولیت، رییس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران ضمن تبریک روز ملی " ذخایر ژنتیکی و زیستی " به روابط عمومی مرکز گفت: در حال حاضر بسیاری بر اهمیت ذخایر ژنتیکی و زیستی واقف بوده و متاسفانه یکی از اصلی ترین ثروتهای کشورهای در حال توسعه که به تاراج کشورهای توسعه یافته می رود همین منابع ژنتیکی و زیستی می باشد و به جرات میتوان گفت امنیت ملی یک کشور در زمینه غذا، سلامت و اقتصاد به ذخایر ژنتیکی و زیستی آن کشور وابسته است. توجه به ذخایر ژنتیکی نه تنها اهمیت دادن به تنوع عظیم موجود در میان گونه¬های جانوری، گیاهی و ریزسازواره ها می باشد، بلکه الزامی برای حفظ امنیت و استقلال هر کشور است.

ادامه مطلب